Bureau Kunst Governance


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Welkom op de website van Bureau Kunst Governance.


1. Begeleiding van de zelfevaluatie van het bestuur of de raad van toezicht.

Het samenspel tussen de directie en het bestuur, of het bestuur en de raad van toezicht, van een culturele instelling, evenals hun rolinvulling wijzigen zich de laatste jaren onder invloed van nieuwe (wettelijke) regelgeving en de Governance Code Cultuur. Daarnaast eist het maatschappelijk klimaat meer transparantie over hoe een kunstinstelling wordt bestuurd, geleid en hoe het toezicht opereert. Om die reden gaan steeds meer kunstinstellingen over tot het in beeld brengen van hun eigen functioneren door zichzelf te evalueren.
De methodiek die we voor de ondersteuning van deze zelfevaluaties inzetten stoelt op de best-practises zoals die bij andere (semipublieke) sectoren, waar deze zelfevaluaties inmiddels wettelijk verplicht zijn, hun waarde hebben bewezen.

Het basisformat van een zelfevaluatie is een vragenlijst die alle leden van het bestuur of de raad van toezicht individueel beantwoorden. Die vragen gaan over processen binnen het bestuur dan wel de raad van toezicht, de verschillende rollen die daarbij horen, hoe de strategische ontwikkeling is geborgd, hoe de dynamiek met de directie of het bestuur gaat, hoe de financiële en compliance functie is ingericht, enzovoorts.
Aan de hand van de antwoorden, die agenda-bepalend zijn, vindt onder onze begeleiding een evaluatiegesprek plaats. Daarbij komen de thema's uit de inventarisatie door middel van de vragen aan de orde. Dit leidt tot een beter begrip van de dynamiek binnen het bestuur of de raad van toezicht, en tot een agenda voor de komende tijd.

Iedere organisatie is uniek en dat vraagt soms om een eigen aanpak. Zo kunnen tijdens de voorbereiding al bijzondere aandachtsgebieden benoemd worden, waardoor zich daar ook specifieke vragen op kunnen richten. Ook is het mogelijk om tijdens de inventarisatiefase één-op-één gesprekken met alle bestuurs- dan wel RvT-leden te voeren. Daar moet echter wel een echte aanleiding voor bestaan. Meestal is het basisformat toereikend. Waar het om gaat is dat alle onderwerpen die er spelen goed aan bod kunnen komen.
In de cultuursector vindt de bestuurlijke zelfevaluatie nog plaats op grond van eigen keuze. Subsidiegevers worden steeds alerter op wie deze en andere governance praktijken toepassen.


2. Expertise delen op het gebied van governance in de culturele sector.


Bureau Kunst Governance

Contact:


Emmy Adriessestraat 324
1087 ML Amsterdam

bureau: 06 515 42 721
'Als je vragen hebt, dan kunt je contact met ons opnemen via de bovenstaande contact gegevens.